آژانس کار جوانان هامبورگ چيست؟

ما در خدمت شما هستيم!

پايان مدرسە نزديک است. بە زودی مدرک تحصيلی خود را خواهی گرفت.
اما برنامة بعدی‌ات چيست؟ يا اينکە خطر اين وجود دارد کە مدرکت را نگيری؟
احتمالا هم مدرسە را ترک کردەای، برای اينکە کار کنی. اما اکنون ميل داری کە يک دورة شغلی ببينی؟
آژانس کار جوانان هامبورگ تو را راهنمايی می‌کند و بە تو کمک می‌کند کە

 • يک شغل مناسب خود، يک دورة کارآموزی يا يک رشتة مناسب تحصيل در دانشگاە را بيابی،
  چنانچە در حين مدرسە يا دورة کارآموزی مشکلی داشتە باشی،
 • اگر در جستجوی راههای تحصيل مناسب در مدرسە هستی،
 • برای اينکە بر مشکلات شخصی‌ات فائق آيی.

 

مشاورە و کمک‌رسانی همزمان

در آژانس کار جوانان هامبورگ مؤسسات عمومی و دولتی زير متحد شدەاند، برای اينکە بە افراد جوان در ورود بە بازار کار کمک نمايند:

 • آژانس کار هامبورگ
 • مرکز شغل‌يابی تيم.کار.هامبورگ
 • ادارة کار و امور اجتماعی و خانوادە و انتگراسيون (خارجيان در جامعة آلمان)
 • ادارة آموزش و پرورش و آموزش فنی ـ حرفەای
  ادارة شهرداری مناطق آلتونا، برگەدورف، آيمسبوتل، هاربورگ، واندسبک، هامبورگ ـ نورد، هامبورگ ـ ميتتە

   

So funktioniert es:

Gib den Namen Deines Stadtteils in das Feld ein, um Deine Jugendberufsagentur zu finden:

Oder...

Klicke auf der Karte den passenden Hamburger Bezirk an:

Wandsbek Eimsbüttel Altona Bergedorf Hamburg-Mitte Harburg Hamburg- Nord

Gefunden:

Noch nichts gefunden!

Bitte gib den Namen Deines Stadtteils ein, oder klicke auf die Karte.

Komm vorbei

ساعات کار برای همه‌ی آژانس‌های کار جوانان: دوشنبه تا جمعه: ساعت 8.00 تا 12.00 و پنج‌شنبه‌ها: ساعت 15.30 تا 17.00