آژانس کار جوانان هامبورگ چيست؟

ما در خدمت شما هستيم!

پايان مدرسە نزديک است. بە زودی مدرک تحصيلی خود را خواهی گرفت.
اما برنامة بعدی‌ات چيست؟ يا اينکە خطر اين وجود دارد کە مدرکت را نگيری؟
احتمالا هم مدرسە را ترک کردەای، برای اينکە کار کنی. اما اکنون ميل داری کە يک دورة شغلی ببينی؟
آژانس کار جوانان هامبورگ تو را راهنمايی می‌کند و بە تو کمک می‌کند کە

 • يک شغل مناسب خود، يک دورة کارآموزی يا يک رشتة مناسب تحصيل در دانشگاە را بيابی،
  چنانچە در حين مدرسە يا دورة کارآموزی مشکلی داشتە باشی،
 • اگر در جستجوی راههای تحصيل مناسب در مدرسە هستی،
 • برای اينکە بر مشکلات شخصی‌ات فائق آيی.

 

مشاورە و کمک‌رسانی همزمان

در آژانس کار جوانان هامبورگ مؤسسات عمومی و دولتی زير متحد شدەاند، برای اينکە بە افراد جوان در ورود بە بازار کار کمک نمايند:

 • آژانس کار هامبورگ
 • مرکز شغل‌يابی تيم.کار.هامبورگ
 • ادارة کار و امور اجتماعی و خانوادە و انتگراسيون (خارجيان در جامعة آلمان)
 • ادارة آموزش و پرورش و آموزش فنی ـ حرفەای
  ادارة شهرداری مناطق آلتونا، برگەدورف، آيمسبوتل، هاربورگ، واندسبک، هامبورگ ـ نورد، هامبورگ ـ ميتتە

   

JBA Hamburg-Mitte

Norderstraße 105
20097 Hamburg
U Berliner Tor
U2 U3 S1 S11 S21 S2

JBA Hamburg, Harburg

Neue Straße 50
21073 Hamburg
Harburg Rathaus S3 S31

JBA Hamburg-Nord

Langenhorner Chaussee 92
22415 Hamburg
Fuhlsbüttel Nord U1

JBA Hamburg, Eimsbüttel

Eppendorfer Weg 24
20259 Hamburg
Christuskirche U2

JBA Hamburg, Altona

Kieler Straße 39
22769 Hamburg
Holstenstraße S21 S31

JBA Hamburg, Bergedorf

Johann-Meyer-Str. 55
21031 Hamburg
Bergedorf S21

JBA Hamburg, Wandsbek

Friedrich-Ebert-Damm 16
22047 Hamburg
Straßburger Str. U1
weiter mit Bus 171+ 271 bis „Am Stadtrand“